Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

W wielu krajach przy imporcie niektórych substancji i mieszanin należy przedłożyć karty charakterystyki. Zawierają one wszystkie istotne dla bezpieczeństwa informacje i zalecenia dotyczące postępowania z transportowanymi substancjami i mieszaninami. Służą ochronie środowiska i osób mających kontakt z takimi substancjami w pracy. Na podstawie zawartych danych podejmowane są odpowiednie działania, w związku z czym zawarte informacje muszą być kompletne i zgodne z prawdą.

W celu poinformowania nabywców substancji i mieszanin niesklasyfikowanych jako niebezpieczne o określonych właściwościach dobrowolnie sporządzane są również karty charakterystyki.